گزین گویه

فاصله گرفتن از کسانی که شما را آزار می دهند، یا درباره ی شما قضاوت می کنند و شما را دست کم می گیرند نشانه ی پختگی و توانایی شما است.

گزین گویه

زمانی که زندگی سخت می شود، افراد شجاع تسلیم نمی شوند و شکست را نمی پذیرند; بلکه مصصم تر برای آینده ای بهتر تلاش می کنند.
ملکه الیزابت

گزین گویه

انسان ها دست به هر کار غیر معمولی می زنند تا با روح خودشان روبه رو نشوند.

گزین گویه ( جمله قصار)

 

 

همان طوری که روزت را می گذرانی، همان طوری هم زندگی ات را خواهی گذراند، جوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.