تمرین چند معنایی بودن کلمه و کاربرد های مختلف آن در ترجمه

تمرین چند معنایی بودن کلمه و کاربرد های مختلف آن در ترجمه

تمرینات جلسه سوم ترجمه متون ساده

تمرین ۱:
در هر گروه از جمله های زیر معنای کلمه مشترک و معادل ترجمه هر کدام را پیدا کنید و جمله را به فارسی ترجمه کنید. علت تفاوت های معنایی هر کلمه را از لحاظ بافتی یا کاربردی مشخص کنید و بگویید در هر مورد معنای کلمه از چه نوع کاربردی است؟

۱٫ Cold-blooded
a. Snakes are cold-blooded animals.
b. He committed a cold-blooded murder.
c. Joan’s cold-blooded.

۱٫ خونسرد – وحشیانه – سر مایی یا آدم خونسرد
a. مارها حیوانات خونسردی هستند.
b. او مرتکب قتل وحشیانه ای شد.
c. جان آدم سر مایی است. یا جان آدم خونسردی است.
پاسخ : cold-blooded به ترتیب به سه مفهوم : خون سرد ( کاربرد علمی )، وحشیانه ( کاربرد توهین آمیز )، سر مایی ( کاربرد خودمانی )

۲٫ Depression
a. Many people still remember the great depression of the 1930s.
b. His depression came to an end when he took a trip.
c. The rain collected in several depressions on the ground.

۲٫رکود – افسردگی – گودال
a. بسیاری از مردم هنوز رکود شدید در دهه ی ۱۹۳۰ را به یاد می آورند.
b. با رفتن به مسافرت افسردگی او تمام شد.
c. باران در چندین گودال روی زمین جمع شده بود.
پاسخ : depression به ترتیب به سه مفهوم : رکود یا کسادی ( کاربرد اقتصادی )، افسردگی ( روان پزشکی )، گودال ( کاربرد عادی )

۳٫ Article
a. Have you read my article on pollution?
b. Article number 15 is on freedom of speech.
c. Every common English noun is preceded by an article.

۳٫مقاله – ماده – حرف تعریف
a. آیا مقاله ی من در رابطه با آلودگی را خوانده ای؟
b. ماده شماره ۱۵ در آزادی بیان وجود دارد.
c. هر اسم عام از زبان انگلیسی یک حرف تعریف می آید.
پاسخ : article به ترتیب به سه مفهوم : مقاله ( کاربرد عادی )، ماده بند ( حقوقی )، حرف تعریف ( دستور زبان )

۴٫ Case
a. It was a case of stupidity, not dishonesty, (example)
b. My case against Mr. smith is to be heard today, (a question to be decided in a court of law)
c. The police have a clear case against the prisoner.
d. He is a real case (slang: silly, fool)
e. Mine is the possessive case of I. (grammar)
f. She thought she was hurt, but it wasn’t really the case. (to be true)
g. In any case, catch the train tomorrow, (whatever happens)
h. Take your coat in case it rains, (lest, because)
i. Robbers always case a place ahead of time.

۴٫نمونه – پرونده – سابقه – ادم احمق – حالت – این طور – در هر حالت – شاید – مورد بررسی قراردادن
a. این نمونه ای از حماقت بود، نه صداقت.
b. پرونده ی من علیه آقای اسمیت امروز مورد بررسی قرار می گیرد. ( مسئله ای که در دادگاه در مورد آن تصمیم می گیرند )
c. پلیس یک مدرک شفاف بر علیه ان زندانی دارد.
d. او واقعاً آدم احمقی است. ( زبان عامیانه )
e. مال من حالت ضمیر ملکی من است. ( گرامر)
f. او فکر می کرد که زخمی شده است، ولی واقعاً این طور نبود. ( صحت داشتن )
g. در هر صورت، فردا سوار قطار شو.
h. کتت را ببر، زیرا باران می آید. ( زیرا )
I. رابرز همیشه از قبل یک مکان را شناسایی می کند.
پاسخ : case در همه موارد مفهوم خاصی دارد. به ترتیب عبارت است از: نمونه یا مورد، دعوی ( حقوقی)، شواهد، مدرک، احمق، کله پوک، حالت، حقیقت، در هر صورت، برای اینکه in case) )، ور انداز کردن، شناسایی کردن

۵٫ Blue
a. She is wearing a blue dress today.
b. Your hands are blue with cold.
c. I’m feeling rather blue today, (slang)
d. Mary arrived out of the blue. (unexpectedly)

۵٫آبی – کبود – دمغ –ناگهان
a. او امروز یک لباس آبی پوشیده است.
b.دست هایت از سرما کبود شده است.
c. امروز احساس میکنم دمغ هستم. ( زبان عامیانه )
d. ماری ناگهان سر رسید. ( به صورت غیر منتظره ای )
پاسخ : blue به سه مفهوم : آبی – کبود – دمغ – ناگهان – غیر منتظره به کار رفته است.

۶٫ Bloody
a. He escaped from the fight with a bloody nose.
b. There was a bloody war between Iran and Iraq.
c. It’s bloody wonderful, (slang)

۶٫خون الو د – خونین – خیلی
a.او با یک بینی خون آلود از دعوا فرار کرد.
b. جنگ خونینی بین ایران و عراق روی داد.
c. خیلی معرکه است. ( زبان عامیانه )
پاسخ : bloody به سه مفهوم : خون الو د – خونین – خیلی به کار رفته است.

۷٫ Snail
a. Peter is a snail, (slow)
b. I found two snails in my shoes.

۷٫کند ذهن – حلزون
a. پیتر آدم کند ذهنی است. ( کند )
b. دو تا حلزون در کفشم پیدا کردم.
پاسخ : snail به دو مفهوم: کند ذهن و حلزون به کار رفته است.

۸٫ Turkey
a. He is a turkey, (dumb)
b. Americans eat turkey in Christmas.

۸٫خرفت – بوقلمون
a. او آدم خرفتی است.
b. آمریکایی ها در مراسم کریسمس بوقلمون می خورند.
پاسخ : turkey به دو مفهوم : خرفت و بوقلمون به کار رفته است.

۹٫ Machine
a. He is a just machine, (metaphoric)
b. He bought a sewing machine for his wife.

۹٫ماشینی یا ماشین وار – چرخ خیاطی
a. او درست مثل ماشین است. ( خیلی کار می کند )
b. او یک چرخ خیاطی برای همسرش خرید.
پاسخ: machine ماشینی یا ماشین وارد – چرخ خیاطی

۱۰٫ Pig
a. These pigs ate all the food. (metaphoric)
b. Pigs are not edible according to Islam.

۱۰٫گوساله ها – خوک ها
a. این گوساله ها همه ی غذاها را خوردند. ( زبان استعاری )
b. ( گوشت ) خوک ها در اسلام خوردنی نیست.
پاسخ : pigs گوساله ها – خوک ها

تمرین ۲
با توجه به تمرینات قبل به سوالات زیر پاسخ دهید :

۱٫ در جمله زیر cold blooded کاربرد دارد.
Jane is cold blooded.
۱) توهین آمیز ۲) اقتصادی ۳) علمی ۴) خودمانی
پاسخ : گزینه ۴ ، خودمانی

۲٫ معادل مناسب برای کلمه ای که پر رنگ شده کدام است؟
She thought she was hurt, but it wasn’t really the case.
۱) در هر صورت ۲) حقیقت ۳) دعوی ۴) حالت
پاسخ : گزینه ۲ ، حقیقت

The business men offered him $ 5000 under the table to vote against the bill.
۱) رشوه ۲) پایین میز ۳) پایین جدول ۴) توافق
پاسخ : گزینه ۱ ، رشوه
Nobody forgets the great depression of the 1930s.
۱) افسردگی ۲) انقباض ۳) گودال ۴)رکود
پاسخ : گزینه ۴، رکود
Article 10 of this convention guarantee, free speech.
۱) مقاله ۲) حرف تعریف ۳) ماده ۴) آیین نامه
پاسخ : گزینه ۳، ماده
What bloody awful weather.
۱) خون آلود ۲) خونین ۳) خیلی ۴) وحشیانه
پاسخ : گزینه ۳، خیلی
Marry arrived out of the blue.
۱) غیر منتظره ۲) دمغ ۳) کبود ۴) آبی
پاسخ : گزینه ۱، غیر منتظره
Have you read my article on pollution?
۱) ماده قانونی ۲) مقاله ۳) حرف تعریف ۴) برگه
پاسخ : گزینه ۲، مقاله
There was a bloody war between Iran and Iraq.
۱) خونین ۲) سرد ۳) نرم ۴) تحمیلی
پاسخ : گزینه ۱، خونین
He is turkey.
۱) ساکت ۲) بی میل ۳) کودن ۴) بوقلمون
پاسخ : گزینه ۳، کودن
This book has a well arranged table of contents.
۱) فهرست مندرجات ۲) میز محتویات ۳) جدول محتویات ۴) جدولی از مفاهیم
پاسخ : گزینه ۱، فهرست مندرجات

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *