شیوه برابر گزینی استعاره در ترجمه اصطلاح

ترکیب های استعاری زبان از قدرت بیانی، تنوع و پیچیدگی ساختاری زیادی برخوردار هستند و ترجمه و برابر گزینی آن ها نیز به سادگی امکان پذیر نیست و با توجه به این که بخشی از پیچیدگی ساختاری ترکیب های استعاری به خصوصیت های تصویری و فرهنگی شیوه بیان تصورات ذهنی مربوط می شود. برابر گزینی همه ترکیب های استعاری از یک زبان به زبان دیگر به یک راحتی و یا به یک شیوه مشخص امکان پذیر نیست.
یکی از شیوه هایی که می توان برای برابر گزینی استعاره هست به کار گرفت شیوه چهارگانه زیر است:

۱٫ برابر گزینی استعاره با استعاره مشابه از زبان مقصد
در این مورد یک تصور مجازی به تصور مشابهی از زبان مقصد ترجمه می شود. در نمونه های زیر تصورات ذهنی مشابهی در هر مورد بین تعبیر استعاری فارسی و انگلیسی می توان دید

 ۱٫ Add insult to the injury

نمک به زخم پاشیدن
۲٫get up from the wrong side of the bed
از دنده چپ بلند شدن
۳٫Have a swollen head
کله پر باد داشتن
۴٫Make someone’s blood boil
خون کسی را به جوش آوردن
۵٫Be at someone’s elbow
تو دست و بال کسی بودن
۶٫At a snail’s pace
به سرعت مورچه
۷٫Be down to earth
خاکی بودن
۸٫Bite off more than one can chew
لقمه بزرگتر از دهان خود برداشتن
۹٫ Hold one’s tongue
جلوی زبان خود را گرفتن
۱۰٫Paddle one’s own canoe
خر خود را راندن

جایگزینی استعاره با یک استعاره متفاوت ولی هم طراز از زبان مقصد:
در این نوع جایگزینی یک تصور استعاری به تصور متفاوتی در زبان مقصد برگردانده می شود. در نمونه های زیر نوع برابر گزینی بین تعبیر استعاری فارسی و انگلیسی به نحوی است که در عین حال که از نظر موضوعی یکسان هستند ولی از نظر شیوه تصویر سازی و ویژگی های مربوط به آن متفاوت اند

۱٫ Be out to lunch
توی باغ نبودن
۲٫ Be tickled pink
قند توی دل کسی آب شدن
۳٫ Beat the odds
دل به دریا زدن، خود را با آب و آتش زدن
۴٫ Talk until one is blue in the face
اینقدر حرف زدم که زبانم مو درآورد
۵٫ Count to ten
صلوات بفرست ( هنگام عصبانی شدن)
۶٫ Come apart at seams
از کوره در رفتن
۷٫ Handle someone with kid’s gloves
دست به عصا راه رفتن
۸٫ Lend someone an ear
دل به دل کسی ندادن
۹٫ Not hold a candle to someone
به گرد پای کسی نرسیدن
۱۰٫ Rock the boat
سنگ جلوی پای کسی انداختن
۱۱٫ Bark up the wrong tree
سوراخ دعا را گم کردن

جایگزینی استعاره با یک تشبیه مشابه از زبان مقصد
در این نوع جایگزینی یک تصور استعاری جایگزین تصوری مشابه ولی به شیوه تشبیه می شود که از صراحت بیانی بیش تری برخوردار است

۱٫ Be low man on the totem pole
مثل خر لنگ بودن
۲٫ In nothing flat
مثل باد، به سرعت باد
۳٫ In a flash
مثل برق، به سرعت برق
۴٫ See the writing on the wall
مثل آفتاب روشن بودن

جایگزینی استعاره با یک تفسیر معنایی
ممکن است شیوه بیان مجازی بعضی از استعاره ها در زبان مقصد قابل جایگزینی نباشد و زا سه شیوه بالا نتوان برای جایگزینی آن ها استفاده کرد در این صورت می توان تصور استعاری را با نزدیک ترین تفسیر غیر مجازی بیان کرد.

۱٫ Be green
تازه کار بودن
۲٫ Be wet behind the ears
ناشی بودن
۳٫ Go to the nuts and bolts
سراغ اصل مطلب رفتن
۴٫ Have a green thumb
دست خوب داشتن
۵٫ Chain smoker
سیگاری قهار

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *